Instytut Spraw Społecznych

Zasady przeprowadzania i zaliczania praktyk zawodowych

Zasady przeprowadzania i zaliczania praktyk zawodowych

Praktyki zawodowe na kierunku praca socjalna realizowane są zgodnie z programem studiów w formie:

– praktyk zawodowych nieciągłych

– praktyk zawodowych ciągłych

Zgodnie z harmonogramem przygotowywanym na każdy rok akademicki.

Zaliczenie praktyk zawodowych

DOKUMENTACJA PRAKTYKI:

Student odbywający praktykę zawodową ciągłą przedstawi następującą dokumentację:

  1. Dziennik praktyk.
  2. Zaświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej.

ZALICZENIE PRAKTYKI:

Student studiów stacjonarnych po zakończonej praktyce ma obowiązek przedstawić
w/w dokumentację praktyki w terminie do dwóch tygodni od zakończenia praktyki.

Student studiów niestacjonarnych przedstawia dokumentację w terminie do dwóch tygodni od zakończenia praktyki jednak nie później niż do końca sesji egzaminacyjnej semestru,
a przypadku semestru letniego – do końca sesji poprawkowej.

 

Praktykę zalicza Koordynator Praktyk Zawodowych Niepedagogicznych lub
w uzasadnionych przypadkach Kierownik Praktyk Zawodowych Niepedagogicznych.