Przejdź do treści

Wykładowcy

W Instytucie Spraw Społecznych pracuje wykwalifikowana kadra naukowa. Pracownicy Instytutu prowadzą badania naukowe oraz publikują prace z zakresu pedagogiki społecznej, pedagogiki pracy, rynku pracy, pracy socjalnej, gerontologii, pomocy i integracji społecznej, rodzinnej opieki zastępczej nad dzieckiem, działań instytucjonalnych wokół problemów i kwestii społecznych oraz edukacji.

DR HAB. DARIUSZ ADAMCZYK, PROF. UP

Doktor habilitowany. Był profesorem nadzwyczajnym na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kierownikiem Zakładu Wychowania Integralnego i Rewalidacji na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym tegoż Uniwersytetu oraz Dziekanem Wydziału Nauk Społecznych w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu. Otrzymał Medal Srebrny za Długoletnią Służbę – postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2011 roku; Medal Komisji Edukacji Narodowej – za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania (nadany przez Ministra Edukacji Narodowej dnia 20 lipca 2018 roku); dwukrotnie od Rektora otrzymał Nagrodę Indywidualną II Stopnia za wyróżniające osiągnięcia naukowe. Posiada dorobek naukowy z zakresu pedagogiki, filozofii, pracy socjalnej. Zainteresowania badawcze dotyczą szeroko rozumianego wychowania, personalizmu, edukacji religijnej. Autor licznych artykułów naukowych dotyczących teologicznych i filozoficznych podstaw wychowania, etyki, pedagogiki i pedagogiki religijnej oraz problematyki społecznej.

DR HAB. KRZYSZTOF GURBA, PROF. UP

Doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Gerontologii Społecznej Instytutu Spraw Społecznych Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Absolwent studiów magisterskich na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym oraz doktoranckich na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jego główne zainteresowania naukowe to: filozofia umysłu, sztuczna inteligencja, nowe media, gatunki dziennikarskie, e-learning.

Dziennikarz i nauczyciel dziennikarstwa. Członek Rady Programowej TVP Kraków. Prezes Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Prezes stowarzyszenia Instytut Badań nad Cywilizacjami. Członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Członek Komitetów Naukowych GUIDE Association i Global Communication Association.

DR HAB. MAREK KLIMEK, PROF. UP

Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (magister socjologii w 2000r., doktor socjologii w 2005 roku). Doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauk o polityce (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2014). Ukończył studia podyplomowe z zakresu organizacji pomocy społecznej (UMCS w Lublinie, 2008r.). Przez wiele lat związany z Wydziałem Zamiejscowym Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli (adiunkt, kierownik Katedry Mikrostruktur Społecznych). Obecnie profesor nadzwyczajny w Instytucie Spraw Społecznych Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Autor kilkudziesięciu publikacji (monografie, artykuły) głównie z zakresu samorządu terytorialnego, socjologii, politologii, polityki społecznej i pomocy społecznej. Organizator 10 konferencji naukowych. Wieloletni dyrektor jednostek organizacyjnych pomocy społecznej powiatu kraśnickiego (DPS, PCPR). Aktywnie współpracuje z III sektorem. Zainicjował powstanie kilku organizacji pozarządowych. Koordynator opracowania wielu programów strategicznych w obszarze pomocy społecznej.

DR HAB. JÓZEF MŁYŃSKI, PROF. UP

Doktorat z socjologii ogólnej uzyskał na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; habilitację na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie w dziedzinie nauk społecznych (nauki o polityce w zakresie polityki społecznej). Koordynator Studium Poradnictwa Rodzinnego Pomagam Sobie – Pomagam Innym dla Polonii Europy Zachodniej. Pracownik Poradni Specjalistycznej ARKA i Telefonu Zaufania w Tarnowie. Członek Polskiego Stowarzyszenia Familiologów, Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (Socjologia Migracji), Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej o/Kraków, oraz Polskiego Towarzystwa Pomocy Telefonicznej w Gdańsku. W 2018 i 2019 roku otrzymał nagrodę „Belfra Roku” w kategorii „Wykładowca” na Wydziale Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Odznaczony srebrnym i złotym medalem w kategorii „polityka społeczna” za zasługi dla Pożarnictwa. Aktywność naukowo-dydaktyczna lokuje się w następujących obszarach badawczych: polityka społeczna: praca socjalna, bezpieczeństwo socjalne, pomoc społeczna, gerontologia), socjologia (rodzina, migracja poradnictwo rodzinne). Autor wielu monografii autorskich, współautorskich i redakcyjnych oraz ponad 100 artykułów opublikowanych w języku polskim, niemieckim i angielskim w czasopismach polskich i zagranicznych.

Uczestnictwo w projektach i grantach naukowych:

Projekt międzynarodowy: Vybrané faktory prorodinnej stratégie a podpora stabilnej rodiny v multikulturálnom prostredí, realizowany w latach 2013-2019.

Projekt zagraniczny – badawczy pt. W stronę rodziny – teoria i praktyka przy współpracy z Konsulatem Generalnym w Hamburgu KGH – Niemcy/ 2014.

Projekt zagraniczny – badawczy: Studium Rodzinne. Pomagamy Polskim Rodzinom w Niemczech – Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Języka, Kultury i Tradycji Polskiej w Niemczech. 2013-2016.

Projekt „Family balance coaching – psychospołeczne wsparcie rodzin poszukujących balansu między życiem zawodowym i rodzinnym nr projektu: POWR.04.03.00-00-W281/1.

Projekt: Edukacja na rzecz rodzin polonijnych – Akademia Liderów Polonijnych 2017-2018r. Projekt nr 425Z/2018.

Vedeckí projekt – Q Europe – quality management systems and impact measuring in providing LTC- Number of the Grant Agreement: 2017-1-CZ01-KA204-035566 – 2019

Projekt:  EDU MOBILE – mobilny system wsparcia zarządzania szkoleniami (Nr projektu: POWR.04.03.00-00-W341/16 (projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3. Współpraca – wydziałowy koordynator projektu w latach 2018-2020).

Miniatura 3 – grant NCN – Rodzina Polska na Emigracji w Niemczech. Badania Pilotażowe- Nr. 2019/03/X/HS6/00126.

DR HAB. BARBARA NOWAK, PROF. UP

Doktor habilitowany nauk społecznych z zakresu pracy socjalnej, profesor nadzwyczajny, kierownik Katedry wychowania do pracy w Instytucie Spraw Społecznych, członek Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego, oddział Zakład Karny w Czarnem. Współpraca w zakresie badań naukowych z ośrodkami pomocy społecznej i zakładami karnymi, koordynator zajęć profilaktycznych kierowanych do dzieci i młodzieży. Obszar badań naukowych dotyczy historii pracy socjalnej na ziemiach polskich, w szczególności specyfiki opieki nad dzieckiem ubogim, jak również pomocy postpenitencjarnej, głownie w zakładach karnych dla kobiet i współpracy w tym zakresie z ośrodkami pomocy społecznej. Dorobek naukowy obejmuje szereg publikacji z zakresu pracy socjalnej zarówno w aspekcie historycznym, jak i współczesnym, a także z zakresu pedagogiki społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji dziecka ubogiego w środowisku przedszkolnym i szkolnym, wpływu rodziny dysfunkcyjnej na jego rozwój społeczny.

DR HAB. NORBERT G. PIKUŁA, PROF. UP

Profesor nadzwyczajny, Dyrektor Instytutu Spraw Społecznych, Kierownik Katedry Gerontologii Społecznej i Pedagogiki Pracy Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Senator w kadencji władz 2016-2020.
Doktor Honoris Causa Tiraspol State University, Kiszyniów, Mołdawia (2017).

Prezes Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej o/Kraków, Członek Prezydium Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, członek Zespołu Pedagogiki Pracy przy Komitecie Pedagogicznym Polskiej Akademii Nauk, National Initiative for the Care of the Elderly, Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego.

Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (2019). Doktor habilitowany nauk społecznych z zakresu pracy socjalnej, Katolicki Uniwersytet w Rużomberku, Słowacja (2011).

Redaktor naczelny „Labor et Educatio”.

Stypendysta Rządu Kanadyjskiego. Odbył specjalistyczne staże kliniczne i naukowe w Uniwersytetach w Ottawie i Toronto. Obszar badań naukowych związany jest głównie z edukacją całożyciową, jakością życia osób starszych, funkcjonowaniem osób starszych w świecie permanentnej zmiany oraz pracą i karierą zawodową osób starszych. Autor wielu publikacji z zakresu pedagogiki pracy i gerontologii społecznej.
Projekty naukowe:
– współpraca naukowa w ramach projektu „Regeneracja uszkodzeń́ niedokrwiennych układu sercowo-naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych” „CIRCULATE”
Strategmed 2/265761/10/NCBR/2015.
– kierownik naukowy projektu: Unheard Voices: Developing the East
Central European Network for the Prevention of Elder Abuse, finansowanego przez European Association of Schools of Social Work. Nr DNPBiE.6120-90/14 (Projekt zakończony).
Odznaczenia:
-Brązowy Krzyż Zasługi (2016).
-Medal Komisji Edukacji Narodowej (2015).
-Brązowa Odznaka „Zasłużony dla sportu” przyznana przez Ministra Sportu i Turystyki za promowanie aktywności sportowej wobec osób starszych (2015)
-Odznaka „Honoris Gratia” –odznaczenie przyznawane przez prezydenta Krakowa osobom zasłużonym dla Miasta (2018).

DR HAB. IRENEUSZ MARIAN ŚWITAŁA, DR H. C. PROF. UP, DZIEKAN WYDZIAŁU PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

Doktor habilitowany nauk humanistycznych z zakresu filozofii, profesor nadzwyczajny UP, Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii, kierownik Katedry Etyki Pracy Socjalnej i Polityki Społecznej. Autor wielu książek i artykułów naukowych opublikowanych w kraju i za granicą, cytowany w pismach krajowych i zagranicznych, recenzent licznych publikacji, brał czynny udział w konferencjach krajowych i zagranicznych. Członek komisji egzaminacyjnej języka włoskiego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek powołany przez Marszałka Województwa Śląskiego w Katowicach; Członek Rady Naukowej pisma wydawanego przez Wyższą Szkołę Menedżerską w Legnicy; Członek Komisji Filozofii i Socjologii PAN oddział w Katowicach; Członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego oddział w Częstochowie; Członek Włoskiego Towarzystwa Filozoficznego; Członek Fundacji Luigi Stefaniniego w Treviso – Włochy; Odznaczony srebrnym krzyżem zasługi – przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej; Odznaczony medalem Komisji Edukacji Narodowej; Recenzent w przewodach doktorskich i habilitacyjnych; Promotor w przewodach doktorskich; Zainteresowania naukowe: filozofia, historia filozofii, filozofia polityki, filozofia edukacji, praca socjalna, pedagogika, etyka, personalizm włoski, felicytologia; Tłumacz przysięgły języka włoskiego.

DR HAB. BEATA ZIĘBIŃSKA, PROF. UP

beata.ziebinska@up.krakow.pl

Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce i administracji (Uniwersytet Warszawski 2020).  W życiu zawodowym, ściśle związanym z polityką społeczną łączy sferę nauki i praktyki. Jest profesorem w Instytucie Spraw Społecznych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.  Dotychczas współpracowała jako  wykładowca z Instytutem Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz z Małopolską Wyższą Szkołą im. J. Dietla w Krakowie, w której pełniła funkcję zastępcy Kierownika Katedry Nauk o Wychowaniu. Od ponad  dwudziestu lat związana jest zawodowo z Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawierciu, obecnie z Sekcją Rozwoju i Strategii. Ukończyła II stopień specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego – ukierunkowanej  na pracę z osobami mającymi problemy z uzależnieniami  oraz specjalizację z zakresu organizacji i zarządzania w pomocy społecznej. Tematyka jej publikacji naukowych dotyczy społeczno-politycznych aspektów życia ludzi starszych w Europie, przeobrażeń systemu pomocy społecznej w Polsce, uniwersytetów trzeciego wieku oraz historii polityki społecznej.  Jest autorką książek : Uniwersytety trzeciego wieku jako instytucje przeciwdziałające marginalizacji osób starszych (Wydawnictwo Śląsk, Katowice 2010) oraz Polityczne, społeczno-demograficzne i zdrowotne uwarunkowania opieki nad ludźmi starszymi. Studium porównawcze wybranych państw Europy Północnej i Południowej (Wydawnictwo Śląsk, Katowice 2019).   Wystąpiła na kilkudziesięciu konferencjach w kraju i za granicą. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, a także  członkiem Rady Programowej Zawierciańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

DR MAREK BANACH

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunkt w Instytucie Spraw Społecznych Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Instruktor harcerski, instruktor-choreograf. Ukończył szereg szkoleń m. in. z zakresu prowadzenia i organizowania rodzinnych form opieki, pracy z seniorami, pracy dzieckiem z Alkoholowym Zespołem Płodu. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problemów i kwestii społecznych, profilaktyki, resocjalizacji i kultury, a w szczególności kultury ludowej. Jest autorem wielu opracowań i artykułów z tego zakresu. Jest także współautorem programów i kursów szkoleniowych z zakresu resocjalizacji, opieki nad dzieckiem oraz asystenta rodziny. Współpracuje z różnymi instytucjami edukacyjnym i opiekuńczymi (IB Centrum Kraków, Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, Niepubliczną Placówką Doskonalenia Nauczycieli w Nowym Targu, Małopolskim Centrum Edukacji w Rabce, Stowarzyszeniem Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych „Pro Familia”). Od 1999 roku jest Prezesem Towarzystwa Asystentów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

DR SYLWESTER BĘBAS

Doktor nauk społecznych. Adiunkt w Instytucie Spraw Społecznych w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Zdobył bogate doświadczenie praktyczne pracując w Placówce Socjalizacyjnej i Ośrodku Interwencji Kryzysowej, w Schronisku dla Nieletnich, w Stowarzyszeniu „Nadzieja Rodzinie”, był przewodniczącym rady FUNDACJI KINIAK – szczęściem się jest. Wykładowca akademicki z wieloletnim stażem. Odbył staże naukowe w Universitat de les Illes Balears w Hiszpanii, Utenos Kolegija na Litwie. Zdobył kilkuletnie doświadczenie kierownicze m.in. jako prodziekan, dziekan i prorektor w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu oraz rektor Wyższej Szkoły Handlowej w Piotrkowie Trybunalskim. Był członkiem: Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, zespołu redakcyjnego Gazety Radomskiej, publicysta, dydaktyk, trener kompetencji. Organizator kilkunastu konferencji naukowych ogólnopolskich i międzynarodowych. Wyniki badań prezentował na kilkudziesięciu konferencjach w kraju i zagranicą. Pomysłodawca i założyciel Radomskiej Akademii Rozwiązywania Problemów Wychowawczych. Autor i kierownik wielu programów badawczych i edukacyjnych, polskich i zagranicznych. Autor i współautor ponad stu prac naukowych w tym dwudziestu kilku książek, kilkunastu recenzji naukowych, kilkunastu prac naukowych w języku angielskim i rosyjskim opublikowanych w Rosji, Białorusi, Ukrainie, Słowacji i Litwie, kilkunastu haseł w słownikach. W kręgu jego zainteresowań badawczych znajduje się: problematyka rodziny, problematyka patologii społecznych i resocjalizacji.

DR KATARZYNA BIAŁOŻYT-WIELONEK

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, sekretarz naukowy Wydziału Pedagogiki i Psychologii, adiunkt w Katedrze Gerontologii Społecznej Instytutu Spraw Społecznych Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół problematyki edukacji całożyciowej, aktywności edukacyjnej osób starszych, sytuacji społecznej seniorów oraz różnych form aktywizujących osoby starsze. Autorka kilkunastu publikacji z tego obszaru. Od 2013 roku sekretarz czasopisma naukowego „Labor et Educatio” oraz sekretarz serii wydawniczej Biblioteka Instytutu Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ( lata 2013-2015). Stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2012). Koordynator Koła Młodych Naukowców Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego (2017-2020), polski przedstawiciel w Doctoral and Early Career Network –World Education Resarch Association (2017-2020),  członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, opiekun Koła Naukowego Wolontariatu działającego przy Katedrze Gerontologii Społecznej w Instytucie Spraw Społecznych (2015-2020).

DR KRZYSZTOF CHACZKO

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Adiunkt oraz zastępca dyrektora Instytutu Spraw Społecznych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Wiceprezes Regionalnego Oddziału Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej w Krakowie. Zajmuje się zagadnieniami rozwoju i funkcjonowania pomocy społecznej, aspektami porównawczymi funkcjonowania państwa bezpieczeństwa socjalnego (welfare state) w Izraelu i Polsce oraz mniejszościami narodowymi i etnicznymi. Ostatnio wydał: „Organizacja pomocy społecznej w Polsce 1918-2018. Podręcznik akademicki” (Scholar, Warszawa 2018) (wraz z Mikołajem Brenkiem oraz Rafałem Pląskiem) oraz „Demokracja izraelska” (PWN, Warszawa 2018) (wraz z Arturem Skorkiem oraz Łukaszem T. Sroką).

DR JÓZEFA MATEJEK

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunkt, pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Spraw Społecznych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Ukończyła szkolenia z zakresu rodzinnej opieki zastępczej i programów wspierania rodziny oraz pracy z dzieckiem i rodziną. Jej zainteresowania naukowe związane są z rodzinną opieką zastępczą nad dzieckiem, pracą socjalną oraz działaniem instytucjonalnym wokół problemów i kwestii społecznych, jest także autorem publikacji z tego zakresu, bierze aktywny udział w konferencjach zagranicznych, krajowych-międzynarodowych oraz środowiskowych, współpracuje z  instytucjami  o charakterze opiekuńczym i społecznym. Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Animatorów Społeczności Lokalnej, członek Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej, Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, a także Zespołu Pedagogiki Społecznej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Członek rady redakcji czasopisma naukowego „Labor et Educatio”.

DR ANNA MIRCZAK

Doktor nauk medycznych; adiunkt w Katedrze Gerontologii społecznej, Instytutu Spraw Społecznych Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Absolwentka studiów doktoranckich na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie. Brała udział w międzynarodowym projekcie CHANGE (Care of Health Advertising New Goals for Elderly People) dotyczącym promowania zdrowego stylu życia wśród osób starszych. Członkini Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego (oddział w Krakowie). Jej główne zainteresowania naukowe to: nierówności w zdrowiu i chorobie oraz zdrowotne i psychospołeczne konsekwencje starzenia się człowieka ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych zamieszkujących obszary wiejskie. Autorka publikacji z zakresu socjologii medycyny, gerontologii i pracy socjalnej.

DR KATARZYNA GUCWA-PORĘBSKA

Numer ORCID:

0000-0003-0040-4526

dr Katarzyna Gucwa- Porębska, doktor nauk społecznych w dziedzinie Socjologia. Pedagog opiekuńczo- wychowawczy. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Adiunkt w Instytucie Spraw Społecznych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.  Biegły Sądowy w dziedzinie Pedagogika Opiekuńczo- Wychowawcza (specjalizacja: kryzysy i dysfunkcje w obszarze funkcjonowania rodziny. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia „Towarzystwo Pomocy Postpenitencjarnej Druga Szansa”, Członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Członek Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej, Członek Stowarzyszenia „Piękne Anioły”.

 Aktywnie współpracuje z   Fundacją Sustinae, prowadząc warsztaty aktywizacji zawodowej  dla osób  zagrożonych wykluczeniem społecznym. Od wielu lat  współpracuje z Sądem Okręgowym w Krakowie, Służbą Kuratorską, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej, a także jednostkami penitencjarnymi i placówkami opiekuńczo- wychowawczymi prowadząc zajęcia praktyczne, prelekcje i warsztaty dla beneficjentów.

Autorka ponad 20  artykułów naukowych i trzech monografii autorskich.  Zainteresowania naukowo – badawcze dotyczą procesu reintegracji społecznej osadzonych i ich rodzin, pomocy postpenitencjarnej i probacji. Równoległym obszarem zainteresowań są zagadnienia dysfunkcji w obszarze funkcjonowania rodziny, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zjawisko przemocy w rodzinie, zachowań destrukcyjnych, odwrócenia ról – parentyfikacji   oraz oddziaływań interwencyjnych- kryzysowych.

DR ANDRZEJ KOBIAŁKA

Adiunkt, pok.208

e-mail. andrzej.kobialka@up.krakow.pl

Doktor nauk społecznych, adiunkt w Instytucie Spraw Społecznych Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Prowadzi badania
z zakresu bezpieczeństwa społecznego, zagrożeń w środowiskach lokalnych, profilaktyki społecznej oraz świadomości problematyki społecznej świata realnego i wirtualnego.

Pełni również ważne funkcje społeczne tj. jest kuratorem społecznym, członkiem Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz certyfikowanym przez PARPA specjalistą d/s profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w lokalnych środowiskach. Jako profilaktyk, pedagog, trener pracuje nadto z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi. Jest certyfikowanym realizatorem rekomendowanych programów profilaktycznych Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Aktywnie uczestniczył jako członek w Zespole Projektowym Centrum Usług Społecznych, którego zadaniem było koordynowanie, dokumentowanie i nadzór merytoryczny nad prawidłową realizacją projektu ,,Centrum Usług Społecznych w Myślenicach”.  W roku 2020 był członkiem/ekspertem grupy roboczej ds. Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży w Internecie w Ministerstwie Cyfryzacji w Warszawie. Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego w Warszawie.

W roku 2020 odznaczony Medalem Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

DR DOMINIKA SOZAŃSKA

Ukończyła studia socjologiczne w 2001 w Instytucie Socjologii UJ. W tym samym roku podjęła studia doktoranckie również w IS UJ. W roku 2007 uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych na podstawie rozprawy „Chrześcijańska demokracja w Polsce. Przyczyny słabości i szanse rozwoju”, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Hieronima Kubiaka. Zainteresowania naukowe dr Sozańskiej obejmują katolicką naukę społeczną, polskie i zagraniczne partie polityczne ze szczególnym uwzględnieniem socjaldemokracji i chadecji oraz związki doktryn politycznych z modelami polityki społecznej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Etycznego Jej hobby to życie i twórczość JRR Tolkiena, turystyka górska oraz fotografia.

DR AGNIESZKA TAJAK-BOBEK

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika. Absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Filozoficznym UJ. Asystent w Katedrze Gerontologii Społecznej i Pedagogiki Pracy Instytutu Spraw Społecznych Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Organizator akcji profilaktycznych, warsztatów i szkoleń. Współautor gry profilaktycznej dla dzieci i młodzieży. Założyciel ogólnopolskiego czasopisma studenckiego  o charakterze popularno-naukowym, sekretarz i organizator konferencji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Główne zainteresowania badawcze: profilaktyka, pedagogika resocjalizacyjna, problematyka podejmowania decyzji i spostrzegania ryzyka, terapia poznawczo-behawioralna, trening zastępowania agresji, arteterapia, psychoterapia, zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym, badania jakościowo-ilościowe.

DR DAWID WIECZOREK 

Doktor nauk społecznych, pedagog resocjalizacyjny. Adiunkt w Katedrze Pomocy Postpenitencjarnej i Aktywizacji Zawodowej Instytutu Spraw Społecznych Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Absolwent interdyscyplinarnych studiów doktoranckich „Society, Environment, Technology” na Uniwersytecie Jagiellońskim. Członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Redaktor czasopisma naukowego „Labor et Educatio”. Członek zespołu Centrum Badań nad Historią Idei UJ. Współwykonawca projektów badawczych MNiSW, Europejskiego Funduszu Społecznego, oraz fundacji Fiducia. Prezes stowarzyszenia „Instytut Historii Idei im. M. Kowalewicza”. Interesuje się edukacją w kontekście problemów społecznych, historią idei, oraz problematyką patologii i niedostosowania społecznego.

DR GERTRUDA WIECZOREK

Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii, pedagog specjalny, ukończone studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki i tyflopedagogiki. Zainteresowania badawcze oscylują w obrębie pedagogiki i socjologii, zwłaszcza pedagogiki społecznej i pedagogiki pracy. Szczególne miejsce w rozwoju naukowym zajmują publikacje związane z kształceniem zawodowym dla potrzeb rynku pracy oraz doradztwa i poradnictwa zawodowego, zwłaszcza przystosowania zawodowego osób niepełnosprawnych, jak również readaptacji społeczno-zawodowej osób przebywających w placówkach resocjalizacyjnych. Autorka wielu książek oraz artykułów naukowych opublikowanych zarówno w języku polskim jak i angielskim, w periodykach polskich i zagranicznych. Uczestniczyła w wielu konferencjach naukowych międzynarodowych, krajowych, polskich i zagranicznych. Eksploracje naukowe znalazły także egzemplifikacje w wielu pracach dyplomowych napisanych pod jej kierunkiem. W swojej dotychczasowej pracy wypromowała ponad 200 licencjatów i około 100 magistrantów. Była również recenzentem wielu prac dyplomowych.

DR EWELINA ZDEBSKA

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunkt pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Spraw Społecznych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Zajmuje się metodyką pracy socjalnej, problemami i kwestiami społecznymi, rodziną oraz jej problemami, pracą socjalną w opiece hospicyjnej i wyręczającej nad dziećmi. Jest opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Animatorów Społeczności Lokalnej. Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej, Zespołu Pedagogiki Społecznej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN oraz sekretarz Regionalnego Oddziału w Krakowie Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej. Były członek komitetu redakcyjnego czasopisma „Labor et Educatio” w latach 2013-2015 oraz czasopisma „Homo et Societas”. Autorka publikacji z zakresu pracy socjalnej, problemów społecznych, starości, rodziny oraz opieki hospicyjnej i wyręczajacej nad dziećmi. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z problemami społecznymi, pomocą społeczną, pracą socjalną, funkcjonowaniem domów pomocy społecznej w Polsce, starością oraz pracą socjalną w opiece hospicyjnej i wyręczającej nad dziećmi. Jest sekretarzem Rady Naukowej Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci w Krakowie oraz od 2014 roku jest członkiem Rady Naukowej All-Ukrainians Association od Palliative and Hospice Care. Ekspert Zespołu ds. Modelu w ramach projektu Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

MGR WOJCIECH GLAC

Magister prawa, politologii i stosunków międzynarodowych; asystent w Instytucie Spraw Społecznych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; doktorant Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, w dyscyplinie naukowej prawo; uczestnik studiów doktoranckich w zakresie nauk o polityce Instytutu Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; współpracownik organizacji pozarządowych zajmujących się opieką hospicyjną nad dziećmi, poradnictwem prawnym i interwencją kryzysową; organizator i koordynator kampanii społecznych, happeningów i wydarzeń charytatywnych; wieloletni koordynator dużych grup wolontariuszy; koordynator Polsko-Ukraińskiego Forum Opieki Paliatywnej nad Dziećmi; zainteresowania naukowe: prawo administracyjne, postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne, prawo cywilne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawo pomocy społecznej i ubezpieczeń społecznych, prawo III sektora a także, opieka hospicyjna i wyręczająca nad dziećmi, PR w III sektorze, marketing społeczny, poradnictwo społeczne i prawne, interwencja kryzysowa i poradnictwo w sytuacjach nagłej straty.

MGR MARTA IWIŃSKA

Asystent w Katedrze Gerontologii Społecznej, Instytutu Spraw Społecznych Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Pedagog specjalny, magister edukacji wczesnoszkolnej. Specjalista z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Główne zainteresowania badawcze to: uwarunkowania satysfakcji z życia i poczucia szczęścia u osób w wieku starszym, relacje międzypokoleniowe. Swoje badania prowadzi na gruncie międzynarodowym i międzykulturowym.

MGR ELŻBIETA MIREWSKA

Teoretyk i praktyk pracy socjalnej, pedagog, pracownik socjalny, specjalista w zakresie zarządzania szpitalem i zdrowiem publicznym, specjalista w zakresie organizacji pomocy społecznej.    Od wielu lat związana ze środowiskiem zawodowym pracowników socjalnych przygotowując i kształcąc w formach szkolnych i pozaszkolnych kadry dla sytemu pomocy społecznej i pracy socjalnej, w tym prowadząc projekty edukacyjne współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie (od 2006 r nadal) w zawodzie: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun w domu pomocy społecznej, opiekunka środowiskowa. Recenzent pytań egzaminacyjnych opracowywanych na potrzeby egzaminu zewnętrznego Okręgowej Komisji Egzaminacyjne w Krakowie. Posiada kilkuletnie doświadczenia we współpracy z  czasopismem Uniwersytetu Jagiellońskiego „Zeszyty Pracy Socjalnej” oraz z czasopismem Collegium Medicum UJ w charakterze recenzenta . Certyfikowany trener w europejskich programach Balitimedia oraz Pegase: praca z ofiarami przemocy, praca z osobami wymagającymi rehabilitacji psychospołecznej. Posiada uprawnienia mediatora sądowego jak również uprawnienia lidera klubu pracy. Członek Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych w pierwszej (2013-2018) i drugiej kadencji (2018-2023). Były członek zespołu ds. wykorzystania ekonomii społecznej w polityce społecznej Krakowa pracującego nad Programem Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej dla Gminy Miejskiej Kraków na lata 2014 – 2018. Wieloletni wykładowca na specjalizacji organizacja  pomocy społeczne. Autor i współautor programów na specjalizacji I i II stopnia w zawodzie pracownik socjalny oraz specjalizacji organizator pomocy społecznej zatwierdzonych przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Aktywnie współpracuje z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie. Posiada doświadczenia w prowadzeniu/kierowaniu placówkami publicznymi z obszaru zdrowia publicznego,edukacji, pomocy społecznej.  Autor publikacji dot. zagadnień z obszaru pracy socjalnej ze szczególnym uwzględnieniem tematyki pomocy i integracji społecznej.

 

 

Archiwa