Instytut Spraw Społecznych

Praktyki

Wskazany termin praktyki ciągłejdotyczy studentów studiów stacjonarnych.

Studenci studiów niestacjonarnych odbywają praktykę ciągłą w terminie indywidualnie ustalonym z Kierownikiem Praktyk Zawodowych Niepedagogicznych. Student jest zobowiązany dostarczyć „Zgodę instytucji”, bez względu na termin odbywania praktyki, w terminie ustalonym przez kierownika praktyk zawodowych.

Cele kształcenia w ramach praktyk ciągłych

W wyniku procesu kształcenia student powinien umieć:

  • zweryfikować w praktyce wiedzę zdobytą podczas kształcenia,
  • prawidłowo omówić cele, zadania, zasady funkcjonowania, strukturę organizacyjną danej instytucji, placówki oraz możliwości, zastosowania procedur postępowania metodycznego,
  • aktywnie włączyć się w profesjonalną działalność placówki szkolącej,
  • wykorzystać w praktyce poznane metody pracy socjalnej,
  • okazać wrażliwość, empatię, poszanowanie odrębności i indywidualności podopiecznych,
  • przejawić odpowiedzialność za podejmowane działania zawodowe.

Praktyki ciągłe umożliwią studentom dokładne poznanie:

  • organizacji i procedury postępowania profesjonalnego w placówce,
  • kompleksowej oferty świadczonej pomocy na rzecz klientów,
  • zadań, form działania oraz warsztatu pracy pracownika socjalnego,
  • profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych zgodnie z programem zajęć teoretycznych.

Praktyki zawodowe ciągłe, niepedagogiczne rok akademicki 2018/2019

ISS – Praktyki 2018 2019 informacje (otwórz)