Instytut Spraw Społecznych

Studia podyplomowe

 • AKTYWIZACJA SPOŁECZNA UCZESTNIKÓW RÓŻNYCH FORM PRACY SOCJALNEJ

  kierownik studiów: dr Ewelina Zdebska

  e-mail: ewelina.zdebska@op.pl

  Celem studiów jest pogłębienie wiedzy na temat współczesnych procesów społecznych, poznanie mechanizmów związanych z uczestnictwem jednostki w grupach społecznych oraz uporządkowanie wiedzy z zakresu realizacji potrzeb człowieka w środowisku społecznym. Podczas studiów studenci zdobędą niezbędną wiedzę zarówno teoretyczną jak i praktyczną z zakresu aktywizacji społecznej uczestników różnych form pracy socjalnej. Potrafić będą dobierać środki i metody działania w celu efektywnego wykonania zadań aktywizacji społecznej.

  Absolwent uzyskuje kwalifikacje w zakresie podejmowania działań aktywizujących, organizacji czasu wolnego w instytucjach opieki i pomocy społecznej, placówkach, instytucjach zajmujących się profilaktyką niedostosowania społecznego oraz w placówkach socjalizacyjnych.

  Czas trwania: 2 semestry.

  Tryb kwalifikacji kandydatów: Studia przeznaczone dla kandydatów posiadających tytuł zawodowy: magister, licencjat, lub równorzędny.

  Przyjęcia na studia odbywają się wg kolejności złożenia wymaganych dokumentów.

  Przyjęcia na studia odbywają się wg kolejności złożenia wymaganych dokumentów.

  Wymagane dokumenty:

  – podanie

  – kwestionariusz osobowy

  – jedna fotografia

  – odpis dyplomu ukończenia studiów lub potwierdzona kserokopia

  Miejsce składania dokumentów:

  Instytut Pracy Socjalnej

  os. Stalowe 17, pok. 112 (Sekretariat)

  31-922 Kraków

  tel.+48 12 662 79 50, nr fax 12 644 22 38

  e-mail: ipsoc@up.krakow.pl

 • ANIMATOR ŻYCIA SENIORA

  kierownik studiów: dr Katarzyna Jagielska

  e-mail: jagielska@up.krakow.pl

  Studia te są odpowiedzią środowiska akademickiego na zapotrzebowanie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na doskonalenie kadr do pracy z seniorami np.: w placówkach tworzonych w ramach programu Senior WIGOR.

  Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy z osobami starszymi oraz pogłębienie i uaktualnienie wiedzy z zakresu form i metod pracy z seniorami, aktywizowania poznawczego, społecznego, kulturalnego, edukacyjnego i zdrowotnego seniorów. Dodatkowo studenci zdobędą umiejętności wykorzystania IT w pracy z osobą starszą. Podczas studiów studenci zdobędą niezbędną wiedzę zarówno teoretyczna jak i praktyczną z zakresu pracy z seniorem. Dodatkowym atutem studiów jest możliwość praktycznego przygotowania do pracy z seniorem podczas praktyk.

  Studia objęte patronatem honorowym Ministra Pracy i Polityki Społecznej Pana Władysława Kosiniaka-Kamysza

  Broszura informacyjna

  Czas trwania: 2 semestry.

  Tryb kwalifikacji kandydatów: Studia przeznaczone dla kandydatów posiadających tytuł zawodowy: magister, licencjat, lub równorzędny.

  Przyjęcia na studia odbywają się wg kolejności złożenia wymaganych dokumentów.

  Wymagane dokumenty:

  – podanie

  – kwestionariusz osobowy

  – jedna fotografia

  – odpis dyplomu ukończenia studiów lub potwierdzona kserokopia

  Miejsce składania dokumentów:

  Instytut Pracy Socjalnej

  os. Stalowe 17, pok. 112 (Sekretariat)

  31-922 Kraków

  tel.+48 12 662 79 50, nr fax 12 644 22 38

  e-mail: ipsoc@up.krakow.pl

 • PROFILAKTYKA I INTEGRACJA SPOŁECZNA W PRACY SOCJALNEJ

  kierownik studiów: dr Marek Banach

  e-mail:banachprace@gmail.com

  Adresatem studiów są osoby zajmujące się pracą socjalną, profilaktyką, pomocą społeczną, działalnością postpenitencjarną, integracją i adaptacją społeczną.

  Absolwent uzyskuje kwalifikacje w zakresie integracji społecznej i profilaktyki podejmowanych w instytucjach pomocy społecznej, placówkach i instytucjach samorządowych i pozarządowych, zajmujących się prewencją niedostosowania społecznego, zakładach karnych, zakładach poprawczych, placówkach socjalizacyjnych, świetlicach środowiskowych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu problematyki niedostosowania społecznego, funkcjonowania instytucji pomocowych, resocjalizacyjnych, profilaktycznych i realizowanych przez nie form wsparcia, mechanizmów, planowania i realizacji działań profilaktycznych, integracyjnych i postpenitencjarnych. Rozwija kompetencje zawodowe i społeczne.

  Czas trwania: 2 semestry.

  Tryb kwalifikacji kandydatów: Studia przeznaczone dla kandydatów posiadających tytuł zawodowy: magister, licencjat, lub równorzędny.

  Przyjęcia na studia odbywają się wg kolejności złożenia wymaganych dokumentów.

  Wymagane dokumenty:

  – podanie

  – kwestionariusz osobowy

  – jedna fotografia

  – odpis dyplomu ukończenia studiów lub potwierdzona kserokopia

  Miejsce składania dokumentów:

  Instytut Pracy Socjalnej

  os. Stalowe 17, pok. 112 (Sekretariat)

  31-922 Kraków

  tel.+48 12 662 79 50, nr fax 12 644 22 38

  e-mail: ipsoc@up.krakow.pl

 • PRACA ŚRODOWISKOWA W SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

  kierownik studiów: dr Katarzyna Stanek

  e-mail:dr.km.stanek@gmail.com

  Celem studiów jest przygotowanie kadry zdolnej do:

  – organizowania społeczności lokalnej we współpracy różnorodnych środowisk życia (pomocy społecznej, edukacji, kultury, przedsiębiorczości) na rzecz pomocy osobom potrzebującym wsparcia,

  – wyzwolenia w ludziach, środowiskach i instytucjach drzemiącej aktywności i energii społecznej,

  – budowania partnerstw lokalnych.

  Czas trwania: 2 semestry.

  Tryb kwalifikacji kandydatów: Studia przeznaczone dla kandydatów posiadających tytuł zawodowy magistra lub licencjat.

  Przyjęcia na studia odbywają się wg kolejności złożenia wymaganych dokumentów.

  Wymagane dokumenty:

  – podanie

  – kwestionariusz osobowy

  – jedna fotografia

  – odpis dyplomu ukończenia studiów lub potwierdzona kserokopia

  Miejsce składania dokumentów:

  Instytut Pracy Socjalnej

  os. Stalowe 17, pok. 112 (Sekretariat)

  31-922 Kraków

  tel.+48 12 662 79 50, nr fax 12 644 22 38

  e-mail: ipsoc@up.krakow.pl

 • STREETWORKING – PRACA SOCJALNA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

  kierownik studiów: dr Krzysztof Chaczko

  e-mail:chaczko@wp.pl

  Celem studiów podyplomowych jest zapoznanie ze specyfiką i metodyką streetworkingu oraz przygotowanie do profesjonalnej pracy socjalnej z osobami wykluczonymi społecznie w tym głównie z osobami pozostającymi poza instytucjami pomocy społecznej.

  Studia realizowane będą we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krakowie. Oprócz pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zajęcia poprowadzą praktycy z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie. Plan studiów przewiduje m.in. zajęcia z zakresu streetworkingu, pracy socjalnej, pedagogiki, socjoterapii, psychologii, komunikacji społecznej, medycyny oraz 40 godzin praktyk przybliżających specyfikę pracy streetworkera.

  Czas trwania: 2 semestry.

  Tryb kwalifikacji kandydatów: Studia przeznaczone dla kandydatów posiadających tytuł zawodowy magistra lub licencjat.

  Przyjęcia na studia odbywają się wg kolejności złożenia wymaganych dokumentów.

  Wymagane dokumenty:

  – podanie

  – kwestionariusz osobowy

  – jedna fotografia

  – odpis dyplomu ukończenia studiów lub potwierdzona kserokopia

  Miejsce składania dokumentów:

  Instytut Pracy Socjalnej

  os. Stalowe 17, pok. 112 (Sekretariat)

  31-922 Kraków

  tel.+48 12 662 79 50, nr fax 12 644 22 38

  e-mail: ipsoc@up.krakow.pl

 • PRACA SOCJALNA NA RZECZ IMIGRANTÓW

  kierownik studiów: dr Dominika Sozańska

  e-mail: dsozanska@up.krakow.pl

  Celem proponowanych studiów jest wykształcenie osób, które na bazie wiedzy i praktyki pomogą imigrantom odnaleźć się w nowej dla nich rzeczywistości. Problematyka studiów skoncentrowana jest więc na a) przyczynach migracji wewnętrznych i zewnętrznych w Polsce i w Europie b) próbie opisu statusu migranta w prawie c) zagadnieniach rynku pracy i pomocy aktywizacji zawodowej.

  Studia te przeznaczone są dla pracowników pomocy społecznej, kuratorów sądowych, pracowników organizacji pozarządowych oraz pielęgniarek środowiskowych.

  Czas trwania: 2 semestry.

  Tryb kwalifikacji kandydatów: Studia przeznaczone dla kandydatów posiadających tytuł zawodowy: magister, licencjat, lub równorzędny.

  Przyjęcia na studia odbywają się wg kolejności złożenia wymaganych dokumentów.

  Wymagane dokumenty:

  – podanie

  – kwestionariusz osobowy

  – jedna fotografia

  – odpis dyplomu ukończenia studiów lub potwierdzona kserokopia

  Miejsce składania dokumentów:

  Instytut Pracy Socjalnej

  os. Stalowe 17, pok. 112 (Sekretariat)

  31-922 Kraków

  tel.+48 12 662 79 50, nr fax 12 644 22 38

  e-mail: ipsoc@up.krakow.pl

 • BIEGŁY SĄDOWY W ZAKRESIE DYSFUNKCJONALNOŚCI RODZINY I DZIECKA KRZYWDZONEGO

  kierownik studiów: dr Magdalena Lubińska

  e-mail: lubinska.bogacka@gmail.com

  Studia kwalifikacyjne: absolwent studiów otrzymuje wiedzę w zakresie metod i form pracy z rodziną dysfunkcjonalną oraz zdobywa i poszerza umiejętności dotyczące warsztatu pracy w zakresie rozpoznawania zespołu Dziecka Krzywdzonego. Podnosi umiejętności w zakresie pomocy instytucjonalnej i nieintencjonalnej dla dziecka krzywdzonego. Nabywa umiejętności opiniowania i orzekania w procedurze sądowej jako biegły sądowy z zakresy pracy z rodziną dysfunkcjonalną. Poznaje i nabywa umiejętności diagnozowania rodziny nowymi narzędziami diagnostycznymi psychologicznymi i pedagogicznymi. Poznaje metody terapeutyczne i korekcyjno-edukacyjne pracy z rodziną dysfunkcjonalną oraz dzieckiem krzywdzonym. Zapoznaje się z aktualnymi przepisami prawnymi dotyczącymi rodziny oraz prawami dziecka i systemem pomocy rodzinie i dziecku.

  Czas trwania: 2 semestry.

  Tryb kwalifikacji kandydatów: Studia przeznaczone dla kandydatów posiadających tytuł zawodowy: magister, licencjat, lub równorzędny.

  Przyjęcia na studia odbywają się wg kolejności złożenia wymaganych dokumentów.

  Wymagane dokumenty:

  – podanie

  – kwestionariusz osobowy

  – jedna fotografia

  – odpis dyplomu ukończenia studiów lub potwierdzona kserokopia

  Miejsce składania dokumentów:

  Instytut Pracy Socjalnej

  os. Stalowe 17, pok. 112 (Sekretariat)

  31-922 Kraków

  tel.+48 12 662 79 50, nr fax 12 644 22 38

  e-mail: ipsoc@up.krakow.pl